Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. 3 Maja 7

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach ul. Hallera 81
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie pierwszeństwa tytułu odrębnej własności lokalu nr 3 w budynku nr 7 przy ul. 3 Maja w Gorlicach.

Powyższy lokal o pow. 16,03 m2 jest położony na II piętrze, Składa się z 1 pokoju, przedpokoju, łazienki z WC i przynależnej piwnicy o pow. 2,85 m2.

Osoby fizyczne i prawne ubiegające się o nabycie pierwszeństwa tytułu odrębnej własności do lokalu powinny legitymować się dowodem osobistym oraz muszą przedłożyć w dniu przetargu:

  1. Oświadczenie, że znanym jest im stan techniczny przedmiotowego mieszkania i przyjmują do wiadomości, iż reklamacje z tego tytułu nie będą przez Spółdzielnię uwzględniane;

  2. Oświadczenie, że wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją ceny wywoławczej;

  3. Oświadczenie, że zapoznały się z regulaminem i warunkami przetargu;

  4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz iż znane są przystępującemu zasady przetwarzania tych danych przez Spółdzielnię;

  5. Pełnomocnictwo lub inny dokument do reprezentowania podmiotu innego niż osoba fizyczna.

Cena wywoławcza za mieszkanie w budynku 3 Maja 7/3 – 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w budynku Hallera 81 na Osiedlu „Korczak”

w dniu 23 listopada 2022 roku o godz.1200.

Wymagane wadium na objęte przetargiem mieszkanie w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni w dniu przetargu do godz. 1100.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny.

Istotne warunki przetargu:

  1. Cena wywoławcza za lokal przy ul. 3 Maja 7/380 000,00 zł;

  2. Minimalna kwota kolejnych postąpień – 2 000,00 zł;

  3. Termin wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty – 14 dni od daty przetargu;

  4. Termin zawarcia umowy w formie Aktu Notarialnego nie później niż 14 dni od daty wpłaty ceny nabycia prawa do lokalu;

  5. Niedotrzymanie przez wygrywającego przetarg warunków zawartych w pkt 3 i 4 powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze od 3 do 21 listopada 2022 r. w godz. od 800 do 1400,

po telefonicznym (18 3525554) uzgodnieniu terminu. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji na temat lokalu oraz uzyskania członkostwa udzielali będą pracownicy Spółdzielni, pod numerem telefonu:

18 3537834 w. 14 lub 18 3525554.

Dodatkowe pliki do pobrania

Skip to content