Przetarg nieograniczony na remont balkonów

Spółdzielnia Miszkaniowa "Małopolska" ogłasza przetarg nieograniczony na remont balkonów w ilości 80 szt. budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej 21, 23, Hallera 16 w Gorlicach

Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2021 r., w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 28.04.2021 r. do godz.1150

Wadium

w kwocie 4 000,00 zł.

wpłata w kasie Spółdzielni do dnia 28.04.2021 do godz.1150, lub przelewem na konto Spółdzielni w PKO S.A. O/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 27.04.2021 r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie ofert

w dniu 28.04.2021 r. o godz. 1200.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, za opłatą w kasie Spółdzielniw wysokości 100,00 zł. brutto, lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 100,00 zł brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice, dnia 14.04.2021 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec

tel. 18 3537834, e-mail: jniemiec@smmalopolska.pl

Treść przetargu do pobrania

Skip to content