Przetarg Nieograniczony na remont chodników i podestów wejściowych przy budynkach Słoneczna 1 i Hallera 26 w Gorlicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska" w Gorlicach ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników - 570m², podestów wejściowych - 11 szt. przy budynkach Słoneczna 1, Hallera 26 w Gorlicach.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2022r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 22.02.2022r. do godz.11:50

Wadium

w kwocie 4000,00zł – wpłata w kasie Spółdzielni do dnia 22.02.2022r. do godz. 11:50 lub przelewem na konto Spółdzielni Bank Pekao S.A. 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 21.02.2022r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie oferty

w dniu 22.02.2022r. o godz. 12:00.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, za opłatą w kasie Spółdzielni w wysokości 100,00zł brutto, lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni na rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty  za specyfikację w kwocie 100,00zł brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice 08.02.2022 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec,

tel. 18 3537834, e-mail: jniemiec@smmalopolska.pl

Treść przetargu do pobrania.

Skip to content