Przetarg nieograniczony na remont drogi dojazdowej, chodników oraz podestów wejściowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska" ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników - 300m²,drogi dojazdowej do garaży z parkingiem – 460m², podestów wejściowych - 9 szt. przy budynkach Kopernika 1, 3, 6, Słonecznej 3 i Hallera 22 w Gorlicach.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2023 r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 18.01.2023 r. do godz.11:50

Wadium

w kwocie 5 000,00 zł.

Wpłata w kasie Spółdzielni do dnia 18.01.2023 do godz. 11:50, lub przelewem na konto Spółdzielni w PKO S.A. O/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 17.01.2023 r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie ofert

w dniu 18.01.2023 r. o godz. 12:00.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, za opłatą w kasie Spółdzielni
w wysokości 100,00 zł. brutto lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 100,00 zł. brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice, dnia 04.01.2023 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec,

tel. 18 3537834,

e-mail: jniemiec@smmalopolska.pl

Skip to content