Przetarg nieograniczony na remont wiaty śmietnikowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska" ogłasza przetarg na remont - przebudowę wiaty śmietnikowej przy ul. Hallera 6 w Gorlicach

przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2021 r., w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 08.06.2021 r. do godz.11:50

Wadium

w kwocie 1 500,00 zł.

wpłata w kasie Spółdzielni do dnia 08.06.2021 do godz. 11:50, lub przelewem na konto Spółdzielni w PKO S.A. O/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 07.06.2021 r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie ofert

w dniu 08.06.2021 r. o godz. 12:00.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach za opłatą w kasie Spółdzielni w wysokości 100,00 zł. brutto, lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 100,00 zł. brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice, dnia 25.05.2021 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec,

tel. 18 3537834,

e-mail jniemiec@smmalopolska.pl

treść przetargu do pobrania

Skip to content