Przetarg nieograniczony na wymianę okien i drzwi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę okien i drzwi w budynkach przy ul. Okulickiego 2, Słonecznej 2, Hallera 2 i Hallera 81 w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Małopolska” w Gorlicach.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2021 r., w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 24.03.2021 r. do godz.1150

Wadium

w kwocie 4 000,00 zł.

wpłata w kasie Spółdzielni do dnia 24.03.2021 do godz.1150, lub przelewem na konto Spółdzielni w PKO S.A. O/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 23.03.2021 r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie ofert

w dniu 24.03.2021 r. o godz. 1200.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, za opłatą w kasie Spółdzielni
w wysokości 50,00 zł. brutto, lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 50,00 zł brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice 10.03.2021 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec

tel. 18 3537834

e-mail: jniemiec@smmalopolska.pl

Treść przetargu: do pobrania

Skip to content