Ochrona Danych Osobowych - RODO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. W związku z tym, Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie art. 13 RODO umieszcza na stronie internetowej www.smmalopolska.pl następujące klauzule informacyjne:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach ul. gen. Józefa Hallera 81, tel. 183537834 (dalej zwana Spółdzielnią), reprezentowana przez jej Zarząd – kontakt jak wyżej.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest właściwe zarządzanie przez Spółdzielnię nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków i osób niebędących jej członkami mającymi tytuł prawny do lokalu w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię (art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), wypełnienie obowiązków Spółdzielni jako zrzeszenia prowadzącego w interesie swych członków działalność gospodarczą i społeczno-kulturalną (art. 1 Prawa spółdzielczego), przyjmowania w poczet członków i prowadzenia rejestru członków (art. 16 §1 i art. 30 Prawa spółdzielczego), sprawowanie zarządu nad nieruchomością wspólną (art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), rozliczenie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 26 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę […]), rozliczenia na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepła (art. 45a ust. 6 Prawa energetycznego), ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości […]).
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni, określonego w punkcie 2 i niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię. W szczególności dane wykorzystywane są do wystawienia dokumentów księgowych, ustalenia stanu prawnego dotyczącego lokalu, ustalenia i dochodzenia roszczeń, wykrywania ewentualnych nieprawidłowości, udzielenia informacji podmiotowi przeprowadzającemu lustrację, usuwania awarii, sporządzenia rozliczenia kosztów dostawy wody, ogrzewania, energii elektrycznej, tworzenia analiz, zestawień i statystyk (na potrzeby wewnętrzne lub – gdy przewiduje to przepis prawa – na potrzeby zewnętrzne), złożenia w organie Miasta Gorlice deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udzielania odpowiedzi na zapytania i reklamacje, zorganizowania imprezy kulturalnej, wycieczki turystycznej, prowadzenia kółka zainteresowań.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku ustawowego art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) dalej zwanego RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które realizują na zlecenie poszczególne zadania w ramach wykonywania obowiązków Spółdzielni jako zarządcy nieruchomościami (na przykład podmiot dokonywujący rozliczeń kosztów ogrzewania, obsługujący system informatyczny Spółdzielni, wykonujący przegląd instalacji technicznych w lokalu, sporządzający ekspertyzę prawną, techniczną lub inną dotyczącą spraw związanych z lokalem), podmioty wykonujące roboty budowlane (o ile to okaże się to niezbędne do ich wykonania), świadczące usługi pocztowe oraz podmioty, które mogą uzyskać dostęp do nich na mocy odpowiednich przepisów prawa (na przykład podmiot przeprowadzający lustrację Spółdzielni) lub bank (w celu dokonania ew. zwrotu).
 6. Jeżeli dokonają Państwo zapłaty za pośrednictwem instytucji płatniczej np. banku, Spółdzielnia wejdzie w posiadanie informacji na temat z jakiego rachunku, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te są niezbędne do ustalenia wysokości wpłaty, jej poprawności, ustalenia ewentualnych zwrotów, dochodzenia roszczeń, tworzenia statystyk i analiz – prawnie uzasadniony interes Spółdzielni.
 7. Spółdzielnia nie planuje przekazywać danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni – zarządzania nieruchomościami i prowadzenia działalności w interesie swoich członków.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych. Z tych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek Spółdzielni, która może domagać się podania danych pozwalających ustalić, czy ów wniosek składa osoba uprawniona. Zakres każdego z tych uprawnień zależy od przepisów prawa i od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Spółdzielnię.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. art. 4 pkt 21 RODO.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji prawnych obowiązków Spółdzielni, w szczególności w zakresie objętym deklaracją członkowską, rejestrem członków, niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest obowiązana do ich podania.
 12. Jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby zorganizowania imprezy kulturalnej, wycieczki, kółka zainteresowań podanie danych jest dobrowolne i wymaga zgody, która może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed cofnięciem zgody; podanie danych jest warunkiem udziału w imprezie, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 13. Podanie danych w zakresie innym niż punkt 11 (np. adresu poczty elektronicznej, telefonicznego numeru kontaktowego, adresu do korespondencji) jest opcjonalne, dobrowolne i wymaga zgody, która może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed cofnięciem zgody; podanie danych jest warunkiem kontaktowania się przez pocztę elektroniczną, telefon i kierowania korespondencji pod wskazany adres. Niepodanie danych w tym zakresie spowoduje brak możliwości dzwonienia przez Spółdzielnie na podany numer telefonu, kontaktu przez pocztę elektroniczną, brak możności podania informacji przez telefon i brak możliwości wysłania korespondencji pod wskazany adres.
 14. Dane Państwa nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też profilowaniu.
 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach ul. gen. Józefa Hallera 81, tel. 183537834 (dalej zwana Spółdzielnią), reprezentowana przez jej Zarząd – kontakt jak wyżej.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest właściwe wykonanie umowy, której stroną jest Spółdzielnia oraz właściwe zarządzanie przez Spółdzielnię nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków i osób niebędących jej członkami mającymi tytuł prawny do lokalu w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię (art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), sprawowanie zarządu nad nieruchomością wspólną (art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), rozliczenie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 26 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę […]), rozliczenia na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepła (art. 45a ust. 6 Prawa energetycznego), ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości […]).
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, wymienionej w punkcie 2 oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni, określonego w tym samym punkcie i niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię. W szczególności dane wykorzystywane są do wystawienia dokumentów księgowych, ustalenia stanu prawnego i faktycznego, ustalenia i dochodzenia roszczeń, wykrywania ewentualnych nieprawidłowości, udzielenia informacji podmiotowi przeprowadzającemu lustrację, usuwania awarii, sporządzenia rozliczenia kosztów dostawy wody, ogrzewania, energii elektrycznej, tworzenia analiz, zestawień i statystyk (na potrzeby wewnętrzne lub – gdy przewiduje to przepis prawa – na potrzeby zewnętrzne), złożenia w organie Miasta Gorlice deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udzielania odpowiedzi na zapytania i reklamacje.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Spółdzielnia i osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wypełnienie obowiązku ustawowego art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) dalej zwanego RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które realizują na zlecenie poszczególne zadania w ramach wykonywania obowiązków Spółdzielni jako zarządcy nieruchomościami (na przykład podmiot dokonywujący rozliczeń kosztów ogrzewania, obsługujący system informatyczny Spółdzielni, wykonujący przegląd instalacji technicznych w lokalu, sporządzający ekspertyzę prawną, techniczną lub inną dotyczącą spraw związanych z lokalem), podmioty wykonujące roboty budowlane (o ile to okaże się to niezbędne do ich wykonania), świadczące usługi pocztowe oraz podmioty, które mogą uzyskać dostęp do nich na mocy odpowiednich przepisów prawa (na przykład podmiot przeprowadzający lustrację Spółdzielni) lub bank (w celu dokonania zaksięgowania wpłaty przez Spółdzielnię, dokonania przez nią wpłaty i ew. zwrotów).
 6. Jeżeli dokonają Państwo zapłaty za pośrednictwem instytucji płatniczej np. banku lub wskażą Państwo rachunek bankowy, na jaki wpłaty dokonać ma Spółdzielnia, wejdzie ona w posiadanie informacji na temat numeru rachunku i w jakiej instytucji posiadają Państwo ów rachunek. Dane te są niezbędne do ustalenia wysokości wpłaty, jej poprawności, ustalenia ewentualnych zwrotów, dochodzenia roszczeń, dokonania wpłaty i wykonania zobowiązań przez Spółdzielnię, tworzenia statystyk i analiz – prawnie uzasadniony interes Spółdzielni.
 7. Spółdzielnia nie planuje przekazywać danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni – zarządzania nieruchomościami i prowadzenia działalności w interesie swoich członków, przez czas trwania umowy i czas możliwy do dochodzenia ew. roszczeń wynikłych z tej umowy.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych. Z tych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek Spółdzielni, która może domagać się podania danych pozwalających ustalić, czy ów wniosek składa osoba uprawniona. Zakres każdego z tych uprawnień zależy od przepisów prawa i od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Spółdzielnię.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. art. 4 pkt 21 RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody, która może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed cofnięciem zgody; podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy, jej wykonywania i wykonania działań na Państwa żądanie.
 12. Podanie danych w zakresie innym niż punkt 11 (np. adresu poczty elektronicznej, telefonicznego numeru kontaktowego, adresu do korespondencji) jest opcjonalne, dobrowolne i wymaga zgody, która może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed cofnięciem zgody; podanie danych jest warunkiem kontaktowania się przez pocztę elektroniczną, telefon i kierowania korespondencji pod wskazany adres. Niepodanie danych w tym zakresie spowoduje brak możliwości dzwonienia przez Spółdzielnie na podany numer telefonu, kontaktu przez pocztę elektroniczną, brak możności podania informacji przez telefon i brak możliwości wysłania korespondencji pod wskazany adres.
 13. Dane Państwa nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też profilowaniu.
 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach ul. gen. Józefa Hallera 81, tel. 183537834 (dalej zwana Spółdzielnią), reprezentowana przez jej Zarząd – kontakt jak wyżej.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest właściwe rozpoznanie wniosku/skargi wniesionego przez osobę fizyczną.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do rozpoznania wniosku/skargi, wymienionej w punkcie 2 i niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię. W szczególności dane wykorzystywane są do poprawnego ustalenia stanu faktycznego i udzielenia odpowiedzi na wniosek/skargę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, których skarga/wniosek dotyczy, organy państwowe lub podmioty wykonujące usługi na rzecz Spółdzielni, jeżeli skarga/wniosek dotyczy świadczonych przez nie usług.
 6. Spółdzielnia nie planuje przekazywać danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych. Z tych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek Spółdzielni, która może domagać się podania danych pozwalających ustalić, czy ów wniosek składa osoba uprawniona. Zakres każdego z tych uprawnień zależy od przepisów prawa i od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Spółdzielnię.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 4 pkt 21 RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody, która może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed cofnięciem zgody; podanie danych jest warunkiem wykonania działań na Państwa żądanie. Podanie danych kontaktowych jest warunkiem kontaktowania się przez np. pocztę elektroniczną, telefon i kierowania korespondencji pod wskazany adres. Niepodanie danych w tym zakresie spowoduje brak możliwości kontaktowania się w ww. sposób.
 10. Dane Państwa nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też profilowaniu.
 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach ul. gen. Józefa Hallera 81, tel. 183537834 (dalej zwana Spółdzielnią), reprezentowana przez jej Zarząd – kontakt jak wyżej.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie oferty złożonej w procedurze zamówienia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, co do której dane dotyczą na przetwarzanie danych w ww. celu – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanego RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby mające tytuł prawny do lokali w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię (o ile przekazanie im takich danych będzie konieczne dla realizacji ewentualnej umowy) oraz podmioty, które mogą uzyskać dostęp do nich na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 5. Spółdzielnia nie zamierza przekazywać danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla rozpatrzenia oferty a w przypadku zawarcia umowy przez okres niezbędny dla jej realizacji oraz wynikających z umowy obowiązków i uprawnień jej stron.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych dotyczących jej, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. art. 4 pkt 21 RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ewentualnego zawarcia umowy w procedurze złożenia zamówienia, podanie danych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrywanie przez Spółdzielnię złożonej oferty i niemożność zawarcia ewentualnej umowy.
 11. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też profilowaniu.

Gorlice, dnia 25 maja 2018r.

SM  „Małopolska” w Gorlicach

Skip to content