Przetarg nieograniczony na remont balkonów ul. Słonecznej 14

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska" ogłasza przetarg nieograniczony na remont balkonów w ilości 45 szt. budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 14 w Gorlicach

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2023 r., w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 15.02.2023 r. do godz.1120

Wadium

w kwocie 4 000,00 zł.

przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w PKO S.A. o/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 14.02.2023 r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie ofert

w dniu 15.02.2023 r. o godz. 1130.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, za opłatą w kasie Spółdzielni
w wysokości 100,00 zł. brutto lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 100,00 zł brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice, dnia 01.02.2023 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec,

tel. 18 3537834,

e-mail: jniemiec@smmalopolska.pl

Skip to content