Przetarg nieograniczony na remont chodników

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont chodników - 540m²,

podestów wejściowych - 12 szt. przy budynkach Konopnickiej 11, 13 w Gorlicach.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2021 r., w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 03.03.2021 r. do godz.11.50

Wadium

w kwocie 4 000,00 zł.

wpłata w kasie Spółdzielni do dnia 03.03.2021 do godz. 11.50, lub przelewem na konto Spółdzielni w PKO S.A. O/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 02.03.2021 r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie oferty

w dniu 03.03.2021 r. o godz. 12.00.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, dział Inwestycji i Remontów pokój nr 23, za opłatą w kasie Spółdzielni w wysokości 50,00 zł. z VAT, lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 50,00 zł. z VAT.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

 

Gorlice, dnia 17.02.2021 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec

kont. tel. 18 3537834

e-mail jniemiec@smmalopolska.pl

Treść przetargu: do pobrania

Skip to content