Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych w ilości 7 szt. – ul. Hallera 14, 18 i Słoneczna 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska" w Gorlicach ogłasza przetargu nieograniczonego na remont klatek schodowych w ilości 7 szt. w budynkach wielorodzinnych przy ul. Hallera 14, 18 i Słoneczna 10 w Gorlicach.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2024 r. w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 31.01.2024 r. do godz. 1150

Wadium

w kwocie 6 000,00 zł.

przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w banku PKO S.A. o/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 30.01.2024 r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie ofert

dnia 31.01.2024 r. o godz. 1200.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, za opłatą w kasie Spółdzielni
w wysokości 100,00 zł brutto lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 100,00 zł brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice, dnia 16.01.2024 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec

tel. 18 3537834

e-mail: jniemiec@smmalopolska.pl

Treść przetargu do pobrania:

Skip to content