Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego budynków wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska" w Gorlicach ogłasza III przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego budynków wielorodzinnych przy ul. Hallera 20 – 840 m2 i Słonecznej 4 - 580 m2 w Gorlicach

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2022 r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 14.06.2022 r. do godz.1150

Wadium

w kwocie 6 000,00 zł, wpłata w kasie Spółdzielni do dnia 14.06.2022 do godz.1150

, lub przelewem na konto Spółdzielni w PKO S.A. O/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 13.06.2022 r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie ofert

w dniu 14.06.2022 r. o godz. 1200

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, za opłatą w kasie Spółdzielni
w wysokości 100,00 zł. brutto lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 100,00 zł brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice, dnia 31.05.2022 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec,

tel. 18 3537834,

e-mail: jniemiec@smmalopolska.pl

Skip to content