Przetarg nieograniczony na wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynkach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska" w Gorlicach ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę okien 10 szt. i drzwi zewnętrznych 5 szt. w budynkach przy ul. Kopernika 10, Okulickiego 2, Słonecznej 2 i Hallera 81

Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2022 r., w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 29.03.2022 r. do godz.11:50

Wadium

w kwocie 5 000,00 zł.

wpłata w kasie Spółdzielni do dnia 29.03.2022 do godz.1150, lub przelewem na konto Spółdzielni w PKO S.A. O/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 28.03.2022 r. lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie ofert

w dniu 29.03.2022 r. o godz. 1200.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, za opłatą w kasie Spółdzielni
w wysokości 100,00 zł. brutto, lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 100,00 zł brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice, dnia 15.03.2022 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec,

tel. 18 3537834, e-mail: jniemiec@smmalopolska.pl

 

Skip to content