Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy na instalacji zw i cwuw ilości 613 szt. w budynkach przy ul. Kopernika 6,Słonecznej 8, Krakowskiej 19, Hallera 4, 10, 18

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska" w Gorlicach ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy na instalacji zw i cwu w ilości 613 szt. w budynkach przy ul. Kopernika 6, Słonecznej 8, Krakowskiej 19, Hallera 4, 10, 18

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2024 r., w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach przy ul. Hallera 81.

Składanie ofert

do dnia 14.03.2024 r. do godz.1150

Wadium

w kwocie 4 000,00 zł

przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w banku PKO S.A. o/Gorlice nr 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 – do dnia 13.03.2024 r. lub
w formie gwarancji ubezpieczeniowej, lub gwarancji bankowej, którą należy załączyć do oferty.

Otwarcie ofert

w dniu 14.03.2024 r. o godz. 1200

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Hallera 81 w Gorlicach, za opłatą w kasie Spółdzielni
w wysokości 100,00 zł. brutto lub na wniosek zainteresowanego możemy przesłać specyfikację (pocztą e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni nr rachunku 25 1240 5110 1111 0000 5204 0407 opłaty za specyfikację w kwocie 100,00 zł. brutto.

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny, bez żadnych konsekwencji z tego wynikających. Oferentowi, który wygra przetarg a nie podpisze umowy przepada wadium.

Gorlice, dnia 28.02.2024 r.

Sprawę prowadzi: Jan Niemiec,

tel. 18 3537834,

e-mail: jniemiec@smmalopolska.pl

Treść przetargu do pobrania:

Skip to content