Zachęcamy do głosowania na inwestycje dla naszych Osiedli w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice

Szanowni Mieszkańcy !!!

W dniu dzisiejszym (tj 19 października 2022r.) rozpoczęło się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2023 rok.

Na stronie internetowej: budzetobywatelski.gorlice.pl została uruchomiona aplikacja, dzięki której gorliczanie mogą w łatwy i wygodny sposób oddać swój głos nie wychodząc z domu!

Głosowanie potrwa do 2 listopada 2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” zachęca wszystkich swoich mieszkańców do oddawania głosów na zadania których realizacja dotyczy naszych osiedli:

Zadanie ogólnomiejskie:

Nr 1: Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach

Opis zadania:

Ulica Cmentarna jest ważna dla wielu mieszkańców naszego miasta. Jest nie tylko uczęszczana przez właścicieli okolicznych posesji, ale przede wszystkim droga, którą poruszają się wszyscy odwiedzający gorlicki cmentarz. Wydzielone miejsca parkingowe również nie odpowiadają na zapotrzebowanie mieszkańców jak i odwiedzających.

Zakres prac:
– modernizacja chodnika wzdłuż drogi
– wydzielenie miejsc parkingowych przy modernizacji istniejących poboczy.

Planowany koszt: 300 000 zł

Więcej informacji o zadaniu pod adresem: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Zadania osiedlowe:

Zadanie nr 4: Remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3

Zadanie dotyczące Osiedla Nr 2.

Opis zadania:

Głównym celem zadania jest remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace:
– demontaż starych płytek 178 m,
– roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy
– wykonanie chodników z kostki brukowej na podbudowie o łącznej powierzchni 178 m,
– plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót
Istniejące chodniki są często wykorzystywane przez przechodniów. Aby zapewnić bezpieczne i wygodne korzystanie z chodników i schodów, które obecnie są bardzo zniszczone, wystające płytki oraz dziury zagrażają bezpieczeństwu, jest duże ryzyko upadku i utraty zdrowia mieszkańców. Teren ten jest położony w miejscach gęsto zabudowanych i zamieszkałych. Zarządzany przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Małopolska” w Gorlicach.

Planowany koszt: 50 000 zł

Więcej informacji o zadaniu pod adresem: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Zadanie nr 5: Modernizacja skweru zlokalizowanego za blokiem mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 4 w Gorlicach

Zadanie dotyczące Osiedla Nr 3.

Opis zadania:

Proponowane zadanie dotyczy poprawy estetyki i użytkowania skweru. Koncepcja zakłada przebudowę i wymianę nawierzchni utwardzonych. Powiększenie centralnej części przez likwidację klombu i stworzenie placu o geometrycznym kształcie do wypoczynku biernego jak i czynnego. Pielęgnację istniejącej zieleni urządzonej i uzupełnienie jej o rabaty z krzewów, bylin i traw ozdobnych. Proponowane jest uzupełnienie terenu w obiekty małej architektury tj. ławki z oparciem, kosz na śmieci, oświetlenie. Głównym celem zadania jest stworzenie miejsca integracji, odpoczynku dla mieszkańców bloku oraz sąsiadujących kamienic.

Planowany koszt: 50 000 zł

Więcej informacji o zadaniu pod adresem: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Zadanie nr 8: Remont altanki śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców budynków przy ulicy Konopnickiej 4 i 4a

Zadanie dotyczące Osiedla Nr 5.

Opis zadania:

Głównym celem zadania jest remont altanki śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców budynków położonych w Gorlicach przy ul. Konopnickiej 4 i 4a.  
W ramach realizacji tego zadania zostaną wykonane następujące prace:
– rozbiórka pokrycia dachowego i ścian murowanych istniejącej wiaty śmietnikowej,
– wykonanie nowej stalowej konstrukcji pod zadaszenie i obudowę wiaty z elementów drewnianych,
– wykonanie zadaszenia i obudowy wiaty,
– wykonanie nawierzchni pod altanką z kostki betonowej.

Planowany koszt: 50 000 zł

Więcej informacji o zadaniu pod adresem: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Zadanie nr 13: Remont parkingu nad budynkiem przy ulicy Hallera 22 w Gorlicach – II etap

Zadanie dotyczące Osiedla Nr 8.

Opis zadania:

Głównym celem zadania jest remont parkingu znajdującego się nad budynkiem Hallera 22 w Gorlicach. II etap = teren będący w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.  
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace:
– rozbiórka płyt drogowych istniejącej drogi dojazdowej do parkingu i garaży – 130 m2
– wykonanie podbudowy i ułożenie kostki betonowej na drodze dojazdowej – 130 m2
– wykonanie podbudowy i utwardzenie parkingu klińcem – 68 m2.

Planowany koszt: 50 000 zł

Więcej informacji o zadaniu pod adresem: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Jak głosować?

Od 19 października do 2 listopada 2022 można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować.

 1. Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Miasta Gorlice, którzy:
  1. w roku przeprowadzania głosowania ukończyli lub ukończą 16 lat,
  2. posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Gorlice.
 2. Głosowanie nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie:
  1. w Pawilonie Historii Miasta w Gorlicach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gorlicach, a to:
   • poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15:30, z tym, że w razie wystąpienia uzasadnionego zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia odgórnych obostrzeń epidemicznych, wykluczających lub znacznie utrudniających możliwość przeprowadzenia głosowania w Pawilonie Historii Miasta, głosowanie może na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice zostać ograniczone wyłącznie do formy elektronicznej, o której mowa w pkt. 2.
  2. w drodze elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w sieci Internet na stronie pod adresem URL: gorlice.budzet-obywatelski.org.
 3. W lokalu do głosowania o którym mowa w pkt. 2 ust. 1 każdy uprawniony do głosowania może otrzymać kartę do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie. Wzór karty do głosowania można pobrać TUTAJ.
 4. Uprawniony do głosowania chcący wziąć udział w głosowaniu w lokalu do głosowania jest zobowiązany przed otrzymaniem karty do głosowania do przedstawienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Gorlicach – Pawilonu Historii Miasta, dokumentu tożsamości potwierdzającego numer PESEL. Na podstawie podanych przez uprawnionego do głosowania danych, pracownik Urzędu Miejskiego wydaje mu kartę do głosowania zawierającą listę wszystkich zadań ogólnomiejskich i osiedlowych.
 5. Na kartach do głosowania uprawniony do głosowania dokonuje wyboru jednej propozycji zadania z listy o charakterze ogólnomiejskim oraz jednej propozycji zadania z listy zadań o charakterze osiedlowym.
 6. Głosowanie przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonym punkcie lokalu do głosowania.
 7. Ważność głosu rozpatruje się osobno do głosowania na listę ogólnomiejską i listę osiedlową.
 8. Głos uznaje się za nieważny jeżeli:
  1. na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów ogólnomiejskich,
  2. na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów osiedlowych,
  3. na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnej z pozycji na listach,
  4. głosujący przy użyciu karty do głosowania oddał również głos w formie elektronicznej.
 9. Głosowanie w formie elektronicznej polega na wypełnieniu formularza dostępnego w sieci Internet na stronie www.gorlice.pl. i wprowadzeniu polecenia wysłania głosu, zgodnie z instrukcją zawartą na stronie internetowej. Polecenie wysłania głosu zostanie zweryfikowane potwierdzeniem w formie wiadomości SMS, zawierającej kod pozwalający na potwierdzenie oddania głosu. Korzystając z jednego numeru telefonu możliwe jest potwierdzenie oddania 2 głosów. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 10. Głosowanie w formie elektronicznej rozpoczyna się o godzinie 00:01 pierwszego dnia głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania, zgodnie z § 14 Regulaminu.
 11. Dla osób nieposiadających dostępu do sieci Internet, w Pawilonie Historii Miasta utworzony zostanie stacjonarny punkt, umożliwiający oddanie głosu w drodze elektronicznej.

Dziekujemy za każdy oddany głos!

Skip to content