Zachęcamy do głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice 2024

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu dzisiejszym (tj 2 października 2023r.) rozpoczęło się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2024 rok.

Na stronie internetowej: budzetobywatelski.gorlice.pl została udostępniona możliwość oddania głosu na zgłoszone projekty do realizacji na przyszły rok. Warto zaznaczyć że w głosowaniu mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gorlic a samo głosowanie odbywa się on-line. 

Głosowanie potrwa do 15 października 2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” zachęca wszystkich swoich mieszkańców do oddawania głosów na zadania których realizacja dotyczy naszych osiedli:

Zadanie ogólnomiejskie:

Zadanie nr 2: Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej

Opis zadania:
Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie ul. Słonecznej. Teren pod budowę drogi dojazdowej i miejsc parkingowych jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Małopolska – działka o numerze ew. 2928/9 przy ul. Słonecznej w Gorlicach.
Ulica Słoneczna jest ważna dla wielu mieszkańców naszego miasta. Jest uczęszczana nie tylko przez mieszkańców budynków mieszkalnych, właścicieli okolicznych posesji, ale również mieszkańców całego miasta korzystających z oferty obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy w/w ulicy (m.in. przychodnia Zdrowie, PCPR Gorlice, GOIK Gorlice). Wydzielone miejsca parkingowe nie odpowiadają na zapotrzebowanie mieszkańców jak i klientów, co powoduje ograniczenie przejezdności ul. Słonecznej stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa w tej części miasta. Głównym celem zadania jest więc budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych znajdujących się przy ulicy Słonecznej w Gorlicach.
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace:
– przygotowanie terenu, profilowanie terenu, wykonanie prac ziemnych, wywóz materiału zimnego,
– wykonanie podbudowy, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa podbudowy, zarówno pod drogę jak i parking,
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drogi i płyt ażurowych parking.
Dzięki wykonaniu prac zwiększy się dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców miasta, zwiększy się bezpieczeństwo w tej części miasta, ulica Słoneczna stanie się bardziej przejezdna m.in. dla pojazdów służb ratunkowych. Wybudowanie nowego parkingu poprawi jakość życia mieszkańców miasta Gorlice. Warto podkreślić, iż SM Małopolska posiada dokumentację projektową takiego zadania co z pewnością pozwoli na prawidłowe i sprawne przeprowadzenie inwestycji.

Koszt realizacji projektu: 300 000 zł

Więcej informacji o zadaniu pod adresem: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Zadania osiedlowe:

Zadanie nr. 2 Remont parkingu przy budynku Krakowska 23

Opis zadania

Głównym celem zadania jest remont parkingu przy budynku Krakowska 23 w Gorlicach.
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane następujące prace:
– demontaż starej nawierzchni o powierzchni 180m2,
– wykonanie podbudowy, profilowanie podłoża, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa podbudowy, roboty ziemne, wywóz materiału ziemnego,
– położenie nawierzchni ażurowej 180 m2.
Celem wykonania tych prac jest poprawa zarówno estetyczna placu jak i również bezpieczeństwo osób korzystających z niego, na chwilę obecną plac jest pozapadany, na tym terenie często dochodzi do skręceń kończyn, czy potłuczeń. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi jakość życia osób korzystających z niego.

Koszt realizacji projektu: 50 000 zł

Więcej informacji o zadaniu pod adresem: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Zadanie nr 14: Remont chodnika pod budynkiem Hallera 22, remont schodów przy budynkach Hallera 26 i 30

Opis zadania

Głównym celem zadania jest:
1. Remont chodnika pod budynkiem Hallera 22 w Gorlicach.
W ramach realizacji tego zadania zostaną wykonane następujące prace:
– demontaż starych płytek betonowych – około 110 m²,
– ułożenie kostki brukowej – około 77 m²,  
– wymiana obrzeży – około 110 mb,
– remont schodów terenowych wraz ze zjazdem na wózki – około 10 m².
2. Remont schodów przy budynku Hallera 26 wraz ze zjazdem na wózki – około 7 m².
3. Remont schodów przy budynku Hallera 30 wraz ze zjazdem na wózki – około 17 m².

Koszt realizacji projektu: 50 000 zł

Więcej informacji o zadaniu pod adresem: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Zadanie nr 4: Remont wiaty śmietnikowej przy ul. Jagiełły 3

Opis zadania

Głównym celem zadania jest remont wiaty śmietnikowej przeznaczony dla mieszkańców budynków Jagiełły 3 i Kołłątaja 12 w Gorlicach.
W ramach realizacji tego zadania zostaną wykonane następujące prace:
– rozbiórka pokrycia dachowego i ścian murowanych istniejącej wiaty śmietnikowej,
– wykonanie nowej stalowej konstrukcji pod zadaszenie i obudowę wiaty z elementów drewnianych,
– wykonanie zadaszenia i obudowy wiaty,
– wykonanie nawierzchni pod wiatą z kostki betonowej.  
Celem wykonania tych prac jest poprawa zarówno estetyczna wiaty jak również bezpieczeństwa osób korzystających z niej, wiata ulokowana jest w centrum miasta, wiele osób z niej korzysta nie tylko mieszkańcy bloku. Wykonanie nowej wiaty śmietnikowej poprawi jakość życia osób korzystających z niej.

Koszt realizacji projektu: 50 000 zł

Więcej informacji o zadaniu pod adresem: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Jak głosować?

Głosowanie trawa od 2 do 15 października 2023r. można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować.

 1. Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Miasta Gorlice, którzy:
  1. w roku przeprowadzania głosowania ukończyli lub ukończą 16 lat,
  2. posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Gorlice.
 2. Głosowanie nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie:
  1. w Pawilonie Historii Miasta w Gorlicach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gorlicach, a to:
   • poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15:30, z tym, że w razie wystąpienia uzasadnionego zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia odgórnych obostrzeń epidemicznych, wykluczających lub znacznie utrudniających możliwość przeprowadzenia głosowania w Pawilonie Historii Miasta, głosowanie może na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice zostać ograniczone wyłącznie do formy elektronicznej, o której mowa w pkt. 2.
  2. w drodze elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w sieci Internet na stronie pod adresem URL: gorlice.budzet-obywatelski.org.
 3. W lokalu do głosowania o którym mowa w pkt. 2 ust. 1 każdy uprawniony do głosowania może otrzymać kartę do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie.
 4. Uprawniony do głosowania chcący wziąć udział w głosowaniu w lokalu do głosowania jest zobowiązany przed otrzymaniem karty do głosowania do przedstawienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Gorlicach – Pawilonu Historii Miasta, dokumentu tożsamości potwierdzającego numer PESEL. Na podstawie podanych przez uprawnionego do głosowania danych, pracownik Urzędu Miejskiego wydaje mu kartę do głosowania zawierającą listę wszystkich zadań ogólnomiejskich i osiedlowych.
 5. Na kartach do głosowania uprawniony do głosowania dokonuje wyboru jednej propozycji zadania z listy o charakterze ogólnomiejskim oraz jednej propozycji zadania z listy zadań o charakterze osiedlowym.
 6. Głosowanie przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonym punkcie lokalu do głosowania.
 7. Ważność głosu rozpatruje się osobno do głosowania na listę ogólnomiejską i listę osiedlową.
 8. Głos uznaje się za nieważny jeżeli:
  1. na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów ogólnomiejskich,
  2. na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów osiedlowych,
  3. na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnej z pozycji na listach,
  4. głosujący przy użyciu karty do głosowania oddał również głos w formie elektronicznej.
 9. Głosowanie w formie elektronicznej polega na wypełnieniu formularza dostępnego w sieci Internet na stronie www.gorlice.pl. i wprowadzeniu polecenia wysłania głosu, zgodnie z instrukcją zawartą na stronie internetowej. Polecenie wysłania głosu zostanie zweryfikowane potwierdzeniem w formie wiadomości SMS, zawierającej kod pozwalający na potwierdzenie oddania głosu. Korzystając z jednego numeru telefonu możliwe jest potwierdzenie oddania 2 głosów. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 10. Głosowanie w formie elektronicznej rozpoczyna się o godzinie 00:01 pierwszego dnia głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania, zgodnie z § 14 Regulaminu.
 11. Dla osób nieposiadających dostępu do sieci Internet, w Pawilonie Historii Miasta utworzony zostanie stacjonarny punkt, umożliwiający oddanie głosu w drodze elektronicznej.

Dziekujemy za każdy oddany głos!

Skip to content