Komunikat Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” dot. realizacji części wniosków Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Informujemy, iż realizując część wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni dodano:

  • Aneks do Regulaminu obowiązków Spółdzielni i użytkowników w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokali

Tym samym od dnia 1 stycznia 2023 r. montaż, konserwacja i naprawa domofonów znajduje się po stronie obowiązków Spółdzielni.

Wszelkie awarie i nieprawidłowości w tym zakresie należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do administracji poszczególnych Osiedli. 

  • Aneks do Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców, użytkowania pomieszczeń piwnicznych i wspólnych oraz klatek schodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA” w Gorlicach;

Wprowadzone w w/w regulaminie zmiany dotyczą możliwości odpłatnego zlecania sprzątania klatek schodowych przez zewnętrzne podmioty na wniosek mieszkańców danej klatki. Tym samym od dnia 1 stycznia 2023 r. Spółdzielnia może powierzyć odpłatne sprzątanie klatek schodowych zewnętrznemu podmiotowi, gdy z pisemnym wnioskiem zwrócą się osoby posiadające tytuł prawny do więcej niż połowy lokali w tej klatce.

Spółdzielnia powierza sprzątanie klatek podmiotowi wybranemu w drodze zamówienia, a o wysokości kosztu sprzątania mieszkańcy będą informowani pisemnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wnioski w tym zakresie należy zgłaszać pisemnie do administracji poszczególnych Osiedli na przygotowanym w tym celu formularzu (dostępny również w zakładce / Strefa Mieszkańca / Formularze i wzory dokumentów/ 15. Formularz wniosek o powierzenie sprzątania klatki schodowej zewnętrznemu podmiotowi).

Zakres usług podlegających zleceniu wybranemu podmiotowi obejmuje następujące prace:

Rodzaj czynności

Częstość wykonywania

1. Zamiatanie z umyciem wodą z dodatkiem środków do mycia posadzek całej klatki schodowej od drzwi wejściowych do budynku aż do najwyższej kondygnacji klatki schodowej, łącznie z korytarzem, wraz z otrzepaniem wycieraczek, zamiataniem i myciem pod wycieraczkami przed drzwiami wejściowymi do mieszkań.

1 raz w tygodniu

2. Mycie drzwi wejściowych do budynku wraz z myciem szyb w drzwiach.

1 raz w miesiącu

3. Ścieranie kurzu z rur, korytek instalacyjnych, parapetów itp. na klatce schodowej łącznie z korytarzem, usuwanie pajęczyn.

1 raz w miesiącu

4. Mycie lamperii i pochwytów balustrad klatek schodowych wodą z dodatkiem odpowiednich detergentów.

1 raz w miesiącu

5. Mycie wszystkich okien klatki schodowej.

2 razy w roku

Obowiązujące w SM „Małopolska” regulaminy i druki dostępne są w siedzibie Spółdzielni, administracji poszczególnych Osiedli oraz na stronie internetowej www.smmalopolska.pl.

Skip to content